Deklaracja dostępności cyfrowej - Szkoła Podstawowa w Szalejowie Górnym

Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi
w Szalejowie Górnym
Przejdź do treści

Deklaracja dostępności cyfrowej

O nas
Deklaracja dostępności cyfrowej
 

Wstęp deklaracji:
 
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Szalejowie Górnym zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej integracyjna.net.pl
 

1.         Data publikacji strony: 19.09.2011
 
2.         Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.09.2020

 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 
Zamieszczone na stronie internetowej informacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości.
 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.
 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
 
Dane kontaktowe osoby wyznaczonej do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej.
 
Osoba kontaktowa: Wojciech Paszkiewicz
 
Adres e-mail: wojciechpaszkiewicz@integracyjna.net.pl
 
Telefon: 746629091

 
Procedura wnioskowo-skargowa:
 
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

 
Dostępność architektoniczna
 
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Szalejowie Górnym, 57-314 Szalejów Górny 48.
 
 
Do budynku prowadzą 4 wejścia, od placu. Główne wejście i wejście do nowej części szkoły są dostosowane dla osób poruszających się na wózkach. Wejście nie posiada głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 
Budynek posiada windę dostosowaną dla osób poruszających się na wózkach. Winda nie jest wyposażona w system komunikatów głosowych.
 
 
Sekretariat szkoły znajduje się na parterze, za wejściem głównym do budynku.

 
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
 
Brak oznakowanego parkingu dla osób niepełnosprawnych
 
Istnieje możliwość dojazdu samochodem bezpośrednio pod budynek szkoły.
 
 
Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia (sale lekcyjne, stołówka, toalety, gabinety.
 
 
Na parterze budynku znajdują się toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

 
 
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
 
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 
 
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille’a,.
 
Znajdują się oznaczenia kontrastowe dla osób słabowidzących.

 
 
Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 
W szkole zatrudniony jest surdopedagog.
 
 
W szkole nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.
Administratorem danych osobowych jest dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Szalejowie Górnym, 57-314 Szalejów Górny 48. Szkoła prowadzi operację przetwarzania danych osobowych.
Wróć do spisu treści