Szkoła Integracyjna w Szalejowie Górnym

Idź do spisu treści

Menu główne

Projekty unijne

"Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji".

Projekt jest realizowany przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemieoświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt będzie realizowany do listopada 2011 roku.

Okres realizacji projektu:
od 01.10.2010 r. do 30.11.2011 r.

Nauczyciele realizujący projekt:
Iwona Brzechfa - zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas I-III
Lucyna Babińska - zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe uczniów klas IV-VI
Dorota Bobula - koło matematyczno-przyrodnicze oraz koło informatyczne
Beata Reszka - tutoring
Marta Lutosławska - szkolny koordynator
Wojciech Paszkiewicz - szkolny koordynator


Strona projektu:
www.umwd.dolnyslask.pl/lider-zmian
Strona szkoły w projekcie:
http://webfronter.com/dolnyslask/integracyjna/index.shtml


"Dolnośląska e-szkoła".

Projekt ma charakter strategiczny ponieważ pozwoli na wdrażanie komplementarnych, efektywnych rozwiązań z zakresu ICT w kilkudziesięciu dolnośląskich szkołach. Dzięki temu projektowi szkoły staną się ośrodkami rozwoju lokalnego oraz kształcenia ustawicznego. Projektowana tutaj regionalna platforma e-learningowa (Dolnośląska Platforma Edukacyjna), dostępna dla wszystkich szkół, nauczycieli, uczniów i ich rodziców, zapewni wsparcie procesu nauczania/uczenia się oraz umożliwi wymianę informacji, doświadczeń i materiałów edukacyjnych usprawniając współpracę szkół i nauczycieli.

Projekt "Dolnośląska e-szkoła" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Strona projektu:
www.umwd.dolnyslask.pl/lider-zmian/projekty-komplementarne/dolnoslaska-e-szkola/"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych".


Projekt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" wynika z realizacji nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku. Wsparcie działań szkoły zapewni projekt systemowy przewidziany do realizacji w ramach Poddziałania 9.1.2 POKL: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Działania projektu są spójne i wzajemnie uzupełniające się z działaniami realizowanymi przez MEN.

Celem działań podejmowanych w ramach projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, poprzez indywidualizację procesu dydaktyczno-wychowawczego w klasach I-III szkoły podstawowej w latach 2010 - 2013. Cele te zostaną zrealizowane poprzez zapewnienie każdemu dziecku oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami, zwiększenie zakresu wykorzystania w szkole aktywizujących metod nauczania oraz podniesienie jakości wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.


"Razem w pełni sprawni".


W ramach projektu uczestnicy wspólnie poszukają rozwiązań:

  • jak stać się nowoczesną szkołą - przyjazną osobom niepełnosprawnym,

  • jak przezwyciężać obawy i zahamowania uczniów przed niepełnosprawnością,

  • jak budować system wsparcia i pomocy uczniowi niepełnosprawnemu w szkole ogólnodostępnej,

  • jak ułatwić wprowadzanie tematyki niepełnosprawności do szkolnych programów dydaktycznych, wychowawczych i profilaktycznych zgodnie z wymogami obowiązującego prawa oświatowego,

  • jak przygotować uczniów do współuczestniczenia w życiu szkolnym i pozaszkolnym z osobami niepełnosprawnymi,

  • jak zastosować przykłady "dobrych praktyk" na Dolnym Śląsku i w Saksonii, a także sprawdzonych rozwiązań pozwalających na rozwój zgodny z europejskimi trendami w swojej szkole,

  • jak korzystać ze źródeł i sposobów finansowania programów wspierających uczniów niepełnosprawnych w szkole ogólnodostępnej,


Realizowane w szkołach treści związane z niepełnosprawnością wprowadzają zmiany w sposobie myślenia uczniów. Absolwenci takich szkół będą pamiętać o swoich doświadczeniach z okresu szkolnego i w dorosłym życiu, w wieku aktywności zawodowej - zamiast zajmować się likwidowaniem ciągle odradzających się barier społecznych lub architektonicznych - będą wprowadzać w życie ideę społeczeństwa uniwersalnego - otwartego dla każdego, BEZ BARIER.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego